Paieška:  

Bitininkystė

Bičių produktai Apie bites Inventorius Apie mus Naujienos Galerija Receptai Kontaktai


Kaip įsigyti bičių
Pradedantysis turi žinoti, ko ir kiek bičių nori.  Nuo to priklausys ir pradinis bityno dydis.  Gyvenimo patirtis rodo, kad nežinant apylinkėje (apie 2 tūkst. ha plote) bitėms naudingų augalų plotų ir kięk apylinklėje jau yra jų šeimų, negalima steigti pradinio bityno didelio.  Geriausia pradėti nuo dviejų bičių šei. Kodėl?
Pra
šyti vieno spiečiaus neteisinga. Žuvus vienintelėje šeimoje motinėlei, sunyksta ir pati šeima.  Gi turint bent dvi, šeima be motinos prijungiama prie normalios ir ši sustiprėja.  Po kiek laiko iš stipriosios šeimos lengvai atstatoma antroji.  Arba davus iš normalios šelmos kori su nedengtais perais, šeima be motinos ją išaugina.  Pastiprinus ją koriu kitu dengtais perais, galima išlaikyti dvi šeimas.
Ap
žvelkime tris naujų šeimų į
sigijimo galimybes: natūralūs spiečiai, dirbtiniai spiečiai ir bičių šeimos pirkimas.

Natūralūs spiečiai Kaip išvengti spietimo Dirbtiniai spiečiai Bičių šeimos pirkimas

Mūsų krašte bitės pradeda spiesti birželio viduryje.  Tai nereiškia, kad ankstyvesni spiečiai negalimi.  Apie ankstyvų spiečių naudą byloja sena vokiečių bitininkų patarlė:
Gegu
žinio spiečiaus vertė kaip vežimas šieno, birželinio kaip riebaus gaidžio, o liepos - bevertis.
Ankstyvieji spi
iai būna stipresni (2-3 kg), o apgyvendinti iki rudens išvysto normalias šeimas ir netgi prineša medaus.  Tokio spiečiaus bitės labai darbingos.  Teigiama, kad pirmalakiai išskrenda su senomis motinėlėmis.  Antralakiai ir kiti išspiečia su jaunomis, nevaisingomis motinėlėmis, kartais spiečiant jos ir susiporuoja.  Spiečiai būna silpni, tik 100-200 g. Todėl mažesnius kaip 1,5 kg spiius tikslinga jungti po du arba pridėti prie silpnesnės šeimos.  Spiiai jungiami pro bičių koštuvą, kad nepatektų antroji motinėlė.  Praktiškai didesnė tikimybė sugauti pirmalakius spiečius, nes jie su senomis motinėlėmis susimeta kur nors bityne arba arti jo.  Tai pastebi savininkas ir susisemia.
Labai patogu, kai bit
ės susimeta kur nors po medžio šaka. Tuomet paprasta susemti.  Jeigu medis nevertingas, spiečius pernešamas tiesiog su nupjauta šaka.  Pasiskleidusi tarp šakų spiečių susemti sunkiau. Reikalinga patyrusio bitininko pagalba ir tam tikros priemonės. Spietinė įkeliama prie spičiaus, diduma bičių į ją nušluojama arba nusemiama mediniu šaukštu.  Vėliau, padūminus, jeigu motinėlė papuola į spietinę, likusios bitės sueina prie kitų ir motinėlės.  Smulkūs spiečiai, ypač pakibę po šakomis ir aukštai, surenkami spiečių rinktuve. Susemtas spiečius laikomas iki vakaro, Po to suleidžiamas į paruoštą avilį.  Spiečiaus bitėms tikslinga duoti pasiūtus ir dirbtinius korius.  Jeigu jų nepakanka, galima pritvirtinti bent siauras korio juosteles rėmo viršuje. Bitės, suleistos į tuščius rėmus, suskersuoia korius.
Kiek spiečiui duoti korių, nusako spiečiaus masė svarais + 2. Pavyzdžiui, spiiaus masė 2 kg, arba 4 svarai.  Vadinasi, reikės 6 korių.
Spiesdamos b
itės medaus gurklelius prisigeria maiso.  Bitės masė apie 100 mg, o spiečiaus bitės - 140 mg, kilograme būna apie 7000 bičių. Suleistas į avilį spiečius bent tris dienas nemaitinamas cukraus sirupu, nes bitės, prisigėrusios pilnas medaus pūsleles, gali pakartotinai. išspiesti.  Kad bitės nepabėgtų, "pririšamos": į lizdą įdedamas korys su nedengtais perais.
Nat
ūralaus spiečiaus įsigijimas - pats pigiausias kelias pradėti bitininkauti. Todėl galima planuoti jų atskridimą iš anksto, paruošiant savo gyvenvietėje (ar pamiškėje) spiiaus gaudyklę,.  Paprasčiausia yra, kuomet korio gabalas arba pats rėmelis su koriu pakabinamas kur nors medyje po šaka arba pavėsinėje. Jeigu sodyboje yra senų avilių, galima paruošti vieną iš jų. lšvalius įdedami 2-3 šviesūs koriai (nors labiau vilioja tamsūs, bet juos puola vaško kandys), ant jų užlašinama po lašą melisos aliejaus.  Kvapas vilioja lankuoles, atvedančias spiečių.  Autorius tuo būdu per dvejus metus sulaukia vieno spiečiaus.  Kai kas mažus avilius ar tiesiog specialiai pagamintas viliokles įkelia į medį. (žr. pav.)
Per savait
ę po spiečiaus apgyvendinimo bites tikslinga apdoroti ir nuo erkių, nes šeimoje dar nėra dengtų perų
.

Kaip išvengti spietimo Natūralūs spiečiai Dirbtiniai spiečiai Bičių šeimos pirkimas

Spietimas - natūralus bičių šeimų dauginimosi būdas, jis neišvengiamas. Tiktai ne kasmet ir ne kiekviena šeima spiečia.
Spietimo požymiai:

1.Plečiant lizdą trečią ar ketvirtą kartą įdėti dirbtiniai koriai nesiuvami.
2.Lizde randami motinų narveliai, kuriuos išlaužius spietiminė nuotaika nepašalinama.
3.Bitės noriai siuva tranų narvelius ir juose augina tranus.
Todėl besiruošiančioje spiesti šeimoje reikia leisti užsiauginti motinėlę. Senoji sugaunama, su keliomis bitėmis uždaroma į dėžutę (su maisto atsarga) ir kurį laiką saugoma virš lizdo po apšiltinimu. Kai bitės uždengia 2-3 motininius narvelius, juos tenka perkelti į izoliacinius narvelius (žr. pav.). Jie pakabinami tarprėmyje.
Viena išsiritusi motinėlė paleidžiama, o kitos atiduodamos, parduodamos ar sunaikinamos.
Dar neturinčioje spietiminėje šeimoje auginamų motinų narvelių, galima pagreitinti jų augimą. Korio apačioje, kur baigiasi lervutės ir prasideda kiaušinėlių juosta, išpjaunamas maždaug 20x5 cm horizontalus plyšys. Senoji motinėlė sugaunama ir pašalinama. Bitės po kelių valandų pradeda auginti motinėles. Gražiausi subrendę narveliai vienas nuo kito izoliuojami, o iš išsiritusių motinėlių viena paliekama buvusioje spietiminėje šeimoje, kitos naudojamos pagal norą.
Patyrę bitininkai stengiasi senas motinėles keisti veislinėmis, sudaro nenutrūkstamą medunešį bites vežiodami, taiko kitas spietimą mažinančias priemones (dažnai priklausomai nuo bičių rasės). Vienas iš bendrųjų būdų - bičių antskrydis.
Bičių antskrydis taikomas tada, kai šeima jau augina spietimo motinas. Patogiausia tai daryti gulstiniame avilyje su dviem lakomis, nukreiptomis į priešingas puses. Tokiame avilyje lizdas patraukiamas į galą ir, įstačius aklinai lizdo skiriamąją, atskiriama dalis ties antrąja laka. Jei jos nėra, galima padaryti lizdo gale. Į naująjį skyrių iš lizdo perkeliami 2-3 rėmai su perais ir ant jų esančiomis bitėmis. Viename koryje paliekamas brandžiausias motinos narvelis (kiti pašalinami). Prie perkeltų perų iš abiejų šonų dar įstatomi rėmai rėmai su dirbtiniais ir pasiūtais koriais. Avilys pasukamas 180 laipsnių arba galu, jeigu laka gale.
Paliktoje šeimoje su motinėle liks jaunos bitės, nes lauko bitės susirinks pro senos lakos buvimo vietą į naująjį skyrelį. Jaunoms bitėms reikia duoti vandens.
Kai antskrydinėje šeimoje motinėlė susiporuoja ir pradeda dėti kiaušinėlius, lizdo skiriamoji išimama, senoji motinėlė pašalinama, abi šeimos sujungiamos.
Antskrydis ne tik panaikina spietiminę nuotaiką, bet tokia šeima, sudaryta iš lauko bičių, geriau panaudoja pavasarinį medunešį, o vėliau jungtinė šeima - pagrindinį medunešį.

O Jūs kokį būdą naudojat? Aprašykit laiko turėdamas, kam nors tikrai labai padėsit -  

Dirbtiniai spiečiai Kaip išvengti spietimo Natūralūs spiečiai Bičių šeimos pirkimas

Dirbtinio spiečiaus (DS) sudarymas: M - maistas; P - perai; B - jaunos bitės; V- vanduo; M-motinėlė.
Pagrindinis dirbtini
ų spiečių sudarymo pagal rusų bitininkystės profesoriaus G.Taranovo taisyklę reikalavimas: ankstyvi su nesusiporavusia bičių motinėle spiiai būna silpnesni, o su vaisinga lr vėlyva - stipresni.
Pradedantysis, sulaukęs spiečiaus, antrą šeimą gali įsigyti pas bičiulį, t.y. nusipirkti dirbtinį spiių.  Vidutinis spiius sudaromas iš 2-3 korių dengtais perais ir 2 korių su maistu ir vandeniu, prie jų dar nušluojama jaunų bičių.  Sudarytam spiečiui įdedamas dengtas motinos narvelis arba jauna nevaisinga motinėlė.  Trečią savaitę tikslinga dirbtinį spiečių pastiptinti dar dviem koriais su dengtais perais ir jaunomis bitėmis.  Tokia šeima sulaukia rudens ir normaliai peržiemoja.  Keičiant dalį medaus cukrumi, galima ir produkcija.
Sudarant rinktin
į spiečių, dengtas motinos narvelis ir jaunos bitės paimamos iš besiruošiančios spiesti šeimos, koriai su dengtais perais - iš kitų stipresnių šeimų.  Sudarytam spiiui į vieną korį būtina įpilti vandens.  Po to kas dvi dienas 2-3 kartus sumaitinti po 0,5 1 cukraus sirupo, pagaminto iš vienos dalies cukraus ir vienos dalies vandens.
Jeigu spie
čius įsigyjamas iš arti gyvenančio bičiulio, pirmas dvi tris dienas laka pridaroma.  Po to paliekama minimaliai pridaryta.
Dirbtin
į spičių būtina apšildyti, nes šiluma reikalinga atsirandantiems perams.  Dirbtinio spiečiaus bitės būna sveikos, nes spiečius sudaromas iš sveikų šeimų.  Nauja šeima turi normaliai vystytis.

Bičių šeimos pirkimas Natūralūs spiečiai Kaip išvengti spietimo Dirbtiniai spiečiai

Neturint avilių, paprasčiausia bites nusipirkti su jais.  Perkama šeima turi turėti ne mažiau kaip 6 korius lizde, iš jų 3/4 su perais.  Naudinga gauti ir magaziną bent su puse pasiūtų korių.  Reikalinga sužinoti, dėl ko parduodama,  ar bitės sveikos, ar turi motinėlę ir maisto.  Tam gali padėti bitininkų draugija ar patys bičiuliai.
Bit
ės vežamos naktį.  Jeigu perkamos pas kaimyną, pradžioje aviliai nuvežami 5-6 km nuo stovėjimo vietos.  Iš arčiau dalis lauko bičių rytojaus dieną grįžta į senąją vietą.  Po trijų savaičių jau galima parsivežti pas save.
Jei ve
žama toliau, rėmus tikslinga sutvirtinti prikalant iš viršaus lentutę. Lizdo skiriamosios taip pat pritvirtinamos vinutėmis.  Nuo lizdo nuimamas apšiltinimas ir dangtyje atidaromos ventiliacinės angelės.  Lakos užkemšamos aklinai.
Pasta
čius avilį naujoje vietoje, prie lakos įsmeigiama šaka ar padedama lentutė - kltis, kad išskrisdamos lauko bitės pajustų naują vietą, geriau prie jos prisirištų
.

Pagal J.Straigis "Kaip įsigyti bičių", "Kaip išvengti spietimo"

 
‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2005.12.07
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas