>
Apis Sejny

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Paremkite svetainę SMS žinute
Arba rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję žemiau esančia nuoroda. Padarysit gerą darbą ir dar nuolaidą gausit. hostingas su 10% nuolaida Dedikuoti.lt serveriai Domenai 20 % pigiau

XLII Lietuvos bitininkų šventė

SKRASTAS_JNFO_biciuliu_eisena2_LRSu­va­žia­vo Lie­tu­vos bi­ti­nin­kai

2018 m. rugpjūčio 8 d.
Loreta RIPSKYTĖ
loretar@skrastas.lt

Sa­vait­ga­lį Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) vy­ko 42-oji res­pub­li­ki­nė bi­ti­nin­kų šven­tė, ku­rio­je su­lauk­ta apie dvie­jų tūks­tan­čių da­ly­vių ne tik iš vi­sos Lie­tu­vos, bet ir sve­čių iš už­sie­nio. Šven­tė­je ap­do­va­no­ti pa­žan­giau­si ša­lies bi­ti­nin­kys­tės ūkiai.

De­le­ga­ci­jos iš už­sie­nio

Nau­jo­sios Ža­ga­rės baž­ny­čio­je au­ko­to­mis mi­šio­mis tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti per me­tus Ana­pi­lin iš­ke­lia­vę bi­čiu­liai. Paš­ven­tin­tas nau­jas me­daus der­lius. Po pa­mal­dų iš­kil­min­ga dvie­jų tūks­tan­čių bi­ti­nin­kų, tarp ku­rių bu­vo ir de­le­ga­ci­jos iš Es­ti­jos, Len­ki­jos, Šve­di­jos, Sa­kart­ve­lo, ei­se­na su vė­lia­vo­mis nuo šven­to­vės per par­ką pa­ju­dė­jo į Ža­ga­rės žir­gy­no hi­pod­ro­mą, kur jau nuo ry­to smal­suo­lius ir pir­kė­jus vi­lio­jo mu­gė.

Su­si­rin­ku­sius bi­ti­nin­kus svei­ki­no val­džios at­sto­vai, ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Toyoai Shi­gee­da sa­vo kal­bo­je pri­si­pa­ži­no, kad la­bai mėgs­ta me­dų ir jo pro­duk­tus bei ti­ki­si ge­ro Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų ir Ja­po­ni­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo.

Pa­žan­giau­sią bi­ty­ną ku­ria sep­ty­ne­rius me­tus

Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, ha­bi­li­tuo­tas moks­lų dak­ta­ras Al­gir­das Skir­ke­vi­čius pri­mi­nė jo va­do­vau­ja­mos or­ga­ni­za­ci­jos is­to­ri­ją.

Iš Al­gir­do Skir­ke­vi­čiaus ran­kų ap­do­va­no­ji­mus at­siė­mė kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias bi­ty­nas Lie­tu­vo­je 2018“ nu­ga­lė­to­jai. Šie­met pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Pas­va­lio ra­jo­no at­sto­vui Po­vi­lui Py­ra­giui. Pas­kir­tos dvi ant­ro­sios vie­tos. Vie­ną pri­zą iš­si­ve­žė kau­nie­tis Li­nas Val­čiu­kas, o ant­ra­sis li­ko Jo­niš­kio ra­jo­ne. Jis įteik­tas Drą­su­tai­čių kai­me gy­ve­nan­tiems Da­lei ir Si­gi­tui Par­šu­kams.

Net 170 bi­čių šei­mų tu­rin­tis Si­gi­tas Par­šu­kas bi­ti­nin­ky­te už­sii­ma nuo 1974-ųjų. 30 me­tų jis dir­bo bi­ti­nin­ku ūky­je. Vė­liau ūki­nin­ka­vo, lai­kė kar­vių, au­gi­no grū­di­nes kul­tū­ras ir tuo me­tu, sa­ko, nuo bi­ti­nin­ka­vi­mo ati­trū­kęs.
Prieš sep­ty­ne­rius me­tus jis vėl grį­žo prie iš­ta­kų, įsi­gi­jęs 8 šei­mas iš Anykš­čių, Jo­niš­kio, Pas­va­lio bi­čių lai­ky­to­jų, tik šį­kart ėmė­si nau­jo bū­do. Sa­vo ran­ko­mis su žmo­na pa­si­ga­mi­no dau­giaaukš­čių avi­lių, ne stan­dar­ti­nio dy­džio, o ge­ro­kai ma­žes­nių, – pa­gal pran­cū­zo Ro­žė De­lo­no me­to­dą.

Vie­no­je dau­giaaukš­čio avi­lio dė­žu­tė­je tel­pa tik aš­tuo­ni rė­me­liai ir sve­ria ji maž­daug aš­tuo­nis ki­log­ra­mus, o stan­dar­ti­nio dy­džio dė­žu­tės svo­ris bū­na tri­gu­bai ar net dar di­des­nis.

Lie­tu­vo­je kol kas la­biau pa­pli­tę Da­da­no ti­po avi­liai. Juos tu­rin­tys bi­ti­nin­kai prieš ap­žiū­rė­da­mi bi­čių šei­mą tu­ri rė­mą paim­ti iš san­dė­lio, įdė­ti į dė­žę, nu­neš­ti prie avi­lio, išim­ti iš dė­žės ir įdė­ti į bi­čių šei­mos liz­dą.
Pas­kai­čuo­ta, kad vie­nos bi­čių šei­mos prie­žiū­rai dau­giaaukš­čiuo­se avi­liuo­se su­gaiš­ta­ma per­pus ma­žiau lai­ko ne­gu dviaukš­čiuo­se Da­da­no ti­po avi­liuo­se.

Me­tai pa­lan­kūs me­du­ne­šiui

Da­lė ir Si­gi­tas Par­šu­kai džiau­gia­si, kad šie­met gam­ta la­bai pa­lan­ki me­du­ne­šiui.

„Bi­tu­tės taip spar­čiai dir­bo, kad vos spė­jo­me me­dų su­kti. Iš vie­nos šei­mos vi­du­ti­niš­kai ga­vo­me jau po 50 ki­log­ra­mų me­daus, o pa­sku­ti­nio­jo ne­ši­mo dar net ne­spė­jo­me išim­ti. Tu­rė­tų bū­ti dar apie 10 ki­log­ra­mų“, – pa­sa­ko­jo bi­ti­nin­kas.
Ki­ta Jo­niš­kio ra­jo­no bi­ti­nin­kė Eg­lė Gin­ku­vie­nė taip pat gy­rė ge­rą me­du­ne­šį, taik­liai pa­ste­bė­da­ma, kad bi­tu­tės dir­ba vi­sa pa­rą, ne taip, kaip žmo­gus. Jos lai­ko­mos ra­tuo­tų­jų šei­mos ne­kta­rą ren­ka iš au­ga­lų Gir­kan­čių miš­ke.

Bi­ti­nin­kys­tė po­pu­lia­rė­ja

Bi­ti­nin­kys­tė po tru­pu­tį vėl įgau­na po­pu­lia­ru­mą. Jo­niš­kio ra­jo­no bi­ti­nin­kų va­do­vas Po­vi­las Ka­ri­to­nas „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad jau­ni­mas pe­ri­ma bi­ti­nin­kys­tės vers­lą iš tė­vų, bet yra pra­de­dan­čių ir nuo nu­lio.

Šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­ja ra­jo­ne jun­gia 87 šio po­mė­gio en­tu­zias­tus. Yra ne tik par­duo­dan­čių me­dų ar ki­tus bi­čių pro­duk­tus. Bi­ti­nin­kai Gi­ta­na Gel­zie­nė iš Dau­no­ra­vos ir Sta­sys Gruns­kis iš Ežei­kių už­sii­ma ir bi­čių te­ra­pi­ja. Žmo­gus at­si­gu­la spe­cia­lio­je lo­vo­je, po ku­ria dūz­gia tūks­tan­čiai bi­čių. Tei­gia­ma, kad taip su­re­gu­liuo­ja­mi pa­žeis­ti bio­lau­kai, su­stip­ri­na­mas imu­ni­te­tas, su­ba­lan­suo­ja­ma ner­vų sis­te­ma, dings­ta kvė­pa­vi­mo bė­dos.

Me­daus kai­na, bent jau Jo­niš­kio ra­jo­ne, anot P. Ka­ri­to­no, ma­žė­ja, pir­ma­sis pa­va­sa­ri­nis par­da­vi­nė­tas po 6 eu­rus už ki­log­ra­mą, o da­bar jau nu­si­lei­džia­ma iki 5 eu­rų.

Ta­čiau me­du­ne­šis bai­gė­si neįp­ras­tai anks­ti. Nors dar tik rugp­jū­čio pra­džia, au­ga­lai jau spė­jo per­žy­dė­ti ir bi­tu­tėms dar­bo, o jų lai­ky­to­jams nau­jo me­daus jau ne­be­bus.

SKRASTAS_footer_logo3

Komentuoti