>
Apis Sejny

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Paremkite svetainę SMS žinute
Arba rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję žemiau esančia nuoroda. Padarysit gerą darbą ir dar nuolaidą gausit. hostingas su 10% nuolaida Dedikuoti.lt serveriai Domenai 20 % pigiau

Medus be dokumentų apkarto

Teisme_medaus_prekybininkai_06_GBs

Gun­čiui Klūn­gai, ga­be­nu­siam kro­vi­nį be do­ku­men­tų, ga­li tek­ti su­mo­kė­ti so­li­džią bau­dą. Tat­ja­na Ma­sen­ko grei­čiau­siai pra­ras įsi­gy­tą me­dų. Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

2017 m. lapkričio 16 d.
Edita KARKLELIENĖ

2,6 to­nos – toks kie­kis Lie­tu­vo­je įsi­gy­to me­daus kaip rei­kiant ap­kar­to Lat­vi­jos pre­kei­vei Tat­ja­nai Ma­sen­ko ir jos pa­sam­dy­tam vai­ruo­to­jui Gun­čiui Klūn­gai. Me­dų be do­ku­men­tų į Lat­vi­ją iš Lie­tu­vos ga­be­nu­siam G. Klūn­gai gre­sia bau­da, o T. Ma­sen­ko ga­li pra­ras­ti vi­są dau­giau nei pust­re­čios to­nos sve­rian­tį kro­vi­nį.
Lat­vi­jos pi­lie­tis 47-erių G. Klūn­ga, ga­be­nęs me­dų be do­ku­men­tų, va­kar sto­jo prieš Šiau­lių apy­lin­kės teis­mą. Už to­kį ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą jam pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus gre­sia bau­da – nuo tūks­tan­čio iki 2,9 tūks­tan­čio eu­rų ir pri­va­lo­mas kro­vi­nio kon­fis­ka­vi­mas.
Me­daus įsi­gy­ti nu­spren­du­si T. Ma­sen­ko di­de­lio kie­kio par­da­vė­ją, ūki­nin­ką, su­ra­do Anykš­čių ra­jo­ne. Su šim­to avi­lių sa­vi­nin­ku abu su­ly­go kai­ną – kiek dau­giau ne­gu du eu­rai už ki­log­ra­mą me­daus.
T. Ma­sen­ko ėmė rū­pin­tis kro­vi­nio par­si­ve­ži­mu ir pa­sam­dė G. Klūn­gą, per jį per­duo­da­ma pi­ni­gus už pre­kę.
Šių me­tų rug­sė­jo 17 die­ną pas ūki­nin­ką at­vy­kęs G. Klūn­ga nu­pir­ko iš jo 96 ki­bi­rus me­daus – iš vi­so 2,6 to­nos. Už me­dų at­si­skai­tė gry­nai­siais.
Au­to­mo­bi­lį su kro­vi­niu, ku­ris bu­vo be kro­vi­nio įsi­gi­ji­mo ir ga­be­ni­mo do­ku­men­tų, pa­sie­nio pa­rei­gū­nai su­stab­dė Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­sie­ny­je, Ak­me­nės ra­jo­no Ve­ge­rių kai­me.
Va­kar teis­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vęs me­daus par­da­vė­jas sa­kė są­skai­tą pir­kė­jai ke­ti­nęs iš­siųs­ti in­ter­ne­tu. O važ­ta­raš­tį ati­duo­ti esą pa­mir­šęs.
Teis­me da­ly­va­vu­si me­daus pir­kė­ja va­kar krei­pė­si su pra­šy­mu me­dų ati­duo­ti jai, esą ne­ži­no­jo, kad Lie­tu­vo­je, skir­tin­gai nei Lat­vi­jo­je, ve­žant to­kį kie­kį ak­ci­zais neap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių, yra rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai.
G. Klūn­ga krei­pė­si į teis­mą su pra­šy­mu skir­ti jam kuo švel­nes­nę bau­dą.
Spren­di­mą ad­mi­nist­ra­ci­nė­je by­lo­je ke­ti­na­ma skelb­ti lapkričio 24 dieną.
SKRASTAS_logo5

(t.a.) Vieša paslaptis, kad latviai nelegaliai perka medų Lietuvoje ir pas save parduoda kaip latvišką. Iš tikro tai nusikaltimas, nes slepiama kilmės šalis. Įrodyt nepagavus už rankos sunku, nes latviškas ir nietuviškas medus niekuo nesiskiria, bet, atskirais atvejais, įmanoma.

Komentuoti